L’etapa d’educació primària és la continuïtat del treball a l’anterior etapa. A partir de la base treballada a educació infantil l’alumnat comença un nou camí ple de nous coneixements, estratègies, recursos, habilitats, destreses… que fan del nostre alumnat persones crítiques i competents per a desenvolupar-se en la nostra societat actual, canviant i en evolució constant.

Al llarg d’aquesta etapa es treballen les competències bàsiques que engloben les dimensions i que caracteritzen les diferents àrees.

Unes àrees que es treballen de manera que es relacionen entre elles i alhora s’estableixen connexions aconseguint que siguin transversals en el procés d’ensenyança – aprenentatge.

primaria2

 

Primària

 

El treball a l’aula es caracteritza per activitats dinàmiques, experimentals i amb sentit per al nostre alumnat de manera que aquest sigui el protagonista i que estigui caracteritzat per hàbits, valors, actituds, destreses i coneixements bàsics. Les tasques es caracteritzen per treballar les competències bàsiques de manera significativa, respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne/a i donant resposta a les seves necessitats educatives amb desdoblaments, reforços en petit grup i atenció individualitzada en els casos necessaris.

El procés d’ensenyament – aprenentatge que ens caracteritza es basa en la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre tenint com a base la capacitat de l’esforç i la cultura del treball amb l’objectiu últim que cada alumne/a pugui realitzar els projectes individuals i col·lectius que es proposi al llarg de la seva vida.