Són finalitats del centre:

El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.
L’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de les persones, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no-discriminació de les persones.
L’educació en la responsabilitat, individualitat i en el mèrit i l’esforç personal.
Fer veure al nostre alumnat que és capaç i ha de confiar en les seves aptituds.
Desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.
L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics.
El desenvolupament d’hàbits saludables, exercici físic i l’esport.
La capacitació per a la comunicació en llengua catalana, castellana i en una o més llengües estrangeres (anglès i francès).
La preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en tots els àmbits de la nostra societat amb una actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació dins d’una societat canviant.

Què volem?

La formació integral de cada alumne mitjançant el desenvolupament dels valors humans amb el respecte de la dignitat personal de cada alumne.
Ajudar a desenvolupar les capacitats creatives, l’esperit crític i el foment dels hàbits de comportament democràtic.
La participació de les famílies.
L’atenció a les necessitat educatives específiques de l’alumnat, analitzant-les i implicant-los en el procés de superació.
La formació permanent del professorat.
L’orientació educativa i professional.
Una metodologia activa que fomenti la participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament – aprenentatge.
Potenciació dels idiomes, en especial de l’anglès, des dels inicis de l’escolarització.
Foment de les normes de convivència que eduquin en el respecte a les persones i a les coses.
Formació personalitzada per facilitar una educació amb coneixements i valors morals en tots els àmbits de la vida personal, social i professional.
Atendre, en particular, els valors i manifestacions de la cultura catalana.